Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - semináře Národního institutu vzdělávání společnosti IDEA-IQ, a.s.

Cena služeb, způsob placení a informace o službách

IDEA-IQ, a.s. se sídlem: Jetelova 2865/2, Záběhlice, Praha 10, PSČ: 106 00, IČO: 260 265 71, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 9089, e-mail: info@nivz.cz

Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi IDEA-IQ, a.s. na straně dodavatele (dále jen “Dodavatel”) a zákazníkem na straně objednatele (dále jen “Objednatel”) na straně druhé.
Předmětem plnění dle těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Dodavatelem a Objednatelem při poskytování vzdělávacích odborných seminářů.

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách které je dodavatel oprávněn přiměřeně měnit vzniká mezi Smluvními stranami („Dodavatelem“  a „Objednatelem“) okamžikem registrace objednatele u dodavatele k provedení  semináře a podpisem těchto obchodních podmínek či potvrzením souhlasu s těmito obchodními podmínkami v registraci respektive  „Objednávce semináře“. Právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)  a souvisejícími právními  předpisy.
Přihlášky k účasti na vzdělávacím semináři přijímáme pouze písemně elektronickou formou. Přihlásit se je možné pouze prostřednictvím registrace na těchto webových stránkách  nebo prostřednictvím elektronické datové sítě. Zaslané přihlášky jsou závazné.

Odesláním přihlášky vyjadřujete objednatel svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.  Při vyplňování formuláře přihlášky uvádějte vždy Váš přesný obchodní název, včetně IČO a DIČ. (Bez těchto údajů nebude daňový doklad úplný). Všechny ceny uvedené u služeb na těchto internetových stránkách jsou konečné včetně DPH. Cena poskytnuté služeby (semináře) je vždy uvedena v objednávkovém formuláři. S celkovou cenou své objednávky je objednatel srozuměn již při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Při objednávkách služeb (účasti na semináři) je požadována od objednatele platba předem. Přijetí přihlášky dodavatel nepotvrzuje. Objednavatele vyrozumí pouze v případě, jestliže jeho zařazení na seminář není již z kapacitních důvodů možné.

Na základě Vámi uhrazené objednávky vystaví dodavatel daňový doklad. Tento doklad se nezasílá ale je předán objednateli při prezenci.

Termínem uhrazení ceny objednávky se rozumí připsání příslušné částky na účet společnosti IDEA-IQ, a.s. Datum odeslání peněz není považováno za termín uhrazení.

Platba za službu musí být na účtě dodavatele připsána nejpozději do 7 pracovních dnů před konáním semináře. Platbu za službu je možno provést převodem či vkladem na účet dodavatele vedený u České Spořitelny, a.s., číslo účtu: 0622608379/0800, variabilním symbol je IČO, nebo rodné číslo bez lomítka. Nebude-li úhrada závazně objednané služby provedena v době splatnosti je dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky.

Přijetím těchto obchodních podmínek obě strany souhlasí s tím, že vzájemná komunikace bude probíhat prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách www.nivz.cz a prostřednictvím elektronické datové sítě, kdy elektronickou adresou dodavatele je ID schránky: aaryrx a elektronickou adresu objednatele uvede objednatel v objednávkovém formuláři. Objednatel je povinen zajistit, aby s dodavatelem komunikovala pouze osoba oprávněná za objednatele jednat. Pro komunikaci prostřednictvím elektronické datové sítě platí, že elektronická datová zpráva je doručena druhé straně třetím dnem po jejím odeslání na elektronickou adresu určenou dle těchto podmínek.

Nebude-li komunikace prostřednictvím elektronické datové sítě technicky možná, je možné využít ke vzájemné komunikaci držitele poštovní licence, kdy doručovací adresou dodavatele je adresa uvedená v těchto podmínkách a adresou objednatele je adresa uvedená v objednávkovém formuláři. Strany se přijetím těchto obchodních podmínek dohodly, že pro doručování prostřednictvím držitele poštovní licence platí, že odeslaná zásilka se považuje za doručenou jejím převzetím anebo desátým dnem po jejím odeslání v případě, že je adresována druhé straně na adresu dle těchto obchodních podmínek a druhá strana si zásilku z jakéhokoli důvodu nepřevezme.

Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o zákaznících zpracovává a uchovává společnost IDEA-IQ, a.s. v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů, z.č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků. Společnost IDEA-IQ, a.s. je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám, vyjma požadavků orgánů veřejné moci.
Při zpracování osobních údajů o společnost IDEA-IQ, a.s. dbá, aby objednatel neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života zákazníka. Společnost IDEA-IQ, a.s. je povinna provést likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. Data s osobnímu údaji objednatelů jsou uchovávána v majetku společnosti IDEA-IQ, a.s., které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob.

Ceny storno poplatků a jiné poplatky

Veškeré změny objednávek a případná storna objednávky je možné předat dodavateli pouze písemně.
Termíny pro odhlášení či zrušení své účasti na vzdělávacím semináři a související storno poplatky:
21 dnů a více před termínem konání akce – vrácení 100% ceny služeb
21-7 dnů před termínem konání akce – vrácení 50% ceny služeb
7 a méně dní před konáním akce – vložné se nevrací

Při neúčasti vložné nevracíme, ale je možno vyslat náhradníka.
Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. Všechny tyto změny Vám dáme včas na vědomí. A to prostřednictvím e-mailu nebo telefonem. 

Poučení spotřebitelů: Klient společnosti IDEA-IQ, a.s. má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi poskytovatelem služeb společností IDEA-IQ, a.s. a klientem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti IDEA-IQ, a.s. jsou chráněny autorským zákonem. Jakákoli část webových stránek společnosti IDEA-IQ, a.s. nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení společnosti. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří soubory a texty publikované za účelem tiskových zpráv (zpravodajství). V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.