Přihláška

Autorizované osobě

 

                                                                    PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE

ověřující dosažení odborné způsobilosti

podávaná podle § 17 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb.“)

Osobní údaje žadatele o konání zkoušky (dále jen „uchazeč“)

Jméno, popřípadě jména

 

Příjmení

 

Případný akademický titul a vědecká hodnost

 

Datum narození

 

Rodné číslo

 

Místo narození

 

Adresa místa trvalého pobytu

 

Adresa pro doručování písemností

(pokud se liší od adresy místa trvalého pobytu)

 

E-mailová adresa (nepovinný údaj)

 

Telefonní číslo (nepovinný údaj)

 

Nejnižší dosažené vzdělání[1]

 získání alespoň základů vzdělání

 získání alespoň základního stupně vzdělání

Vymezení dosaženého vzdělání (stupeň, obor), je-li hodnoticím standardem vyžadováno

 

Vymezení předmětu přihlášky ke zkoušce

Na základě § 17 odst. 1 zákona č. 179/2006 Sb. žádám o ověření, zda jsem si osvojil/a odbornou způsobilost vyžadovanou k získání osvědčení o profesní kvalifikaci, které se provede zkouškou podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace:

Kód profesní kvalifikace

Název profesní kvalifikace

 

 

Termín konání zkoušky

Zkouška se dle § 17 odst. 6 zákona č. 179/2006 Sb. koná do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce autorizované osobě, nedohodne-li se uchazeč s autorizovanou osobou jinak. V případě, že je v hodnoticím standardu vymezeno období kalendářního roku, kdy může být zkouška provedena, může si uchazeč s autorizovanou osobou dohodnout pro konání zkoušky termín náležející pouze do tohoto období.

Doplňující informace

V souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb. zašle uchazeč vyplněnou přihlášku ke zkoušce kterékoliv autorizované osobě, která je uvedena v Národní soustavě kvalifikací, s autorizací pro danou profesní kvalifikaci. Její jméno nebo název, popřípadě další identifikační údaje uvede do záhlaví tohoto formuláře.

Informace o profesních kvalifikacích, tj. především o schválených hodnoticích standardech a autorizovaných osobách jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací na www.narodnikvalifikace.cz.

Další náležitosti přihlášky ke zkoušce

Místo a datum vyplnění přihlášky ke zkoušce:

Podpis uchazeče:

     

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, níže podepsaný/á

jméno, příjmení …….………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..……..…

narozen/a (den, měsíc, rok) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…

 

 

dávám výslovný souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa a telefonní číslo za účelem kontaktování autorizovanou osobou (jméno nebo název) ………………………………………………………………………………………………………………………………….., které jsem zaslal/a přihlášku ke zkoušce ověřující dosažení odborné způsobilosti podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace (název profesní kvalifikace) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (dále jen „příslušná autorizovaná osoba“), přispívající k urychlení souvisejících procesů týkajících se hodnocení dosažené odborné způsobilosti.

 

Správcem výše uvedených osobních údajů pro výše vymezené účely zpracování je příslušná autorizovaná osoba. Subjekt údajů se může obracet na příslušnou autorizovanou osobu z důvodu uplatnění práv v oblasti osobních údajů. Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený tímto projevem vůle, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

Příslušná autorizovaná osoba jako zpracovatel osobních údajů a autorizující orgán, který je příslušný k rozhodování o udělení, prodloužení platnosti nebo odnětí autorizace pro danou profesní kvalifikaci v souladu s údaji uvedenými v Národní soustavě kvalifikací na www.narodnikvalifikace.cz, jako správce osobních údajů zpracovávají další osobní údaje, než ke kterým je tímto projevem vůle udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, protože to je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ně vztahuje. Mezi právní předpisy, na jejichž základě jsou osobní údaje zpracovávány, patří zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů (§ 17 odst. 2 – obecné podmínky hodnocení dosažené odborné způsobilosti; § 18 odst. 4 – průběh zkoušky; § 19 odst. 2 – náležitosti osvědčení o profesní kvalifikaci) a vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (§ 5 – náležitosti pozvánky ke zkoušce; § 7 odst. 1 – náležitosti osvědčení o profesní kvalifikaci).

 

 

 

 

 

V ……………………………………………………………...…………………..….                      Dne ……………………………………………………….……………….………….

 

 

 

Podpis ……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...….

 

 

 

[1] § 45 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů