Správní soudnictví pro úředníky samosprávných celků

 
 

Místo konání:

CDMS Univerzity Karlovy v Praze - Krystal, José Martího 2, Praha 6

Datum konání:
bude upřesněno

Prezence:
8.30 - 9.00; výklad: 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Dostupnost Skladem
Cena 4 132,23 Kč bez DPH
5 000 Kč    
Kód produktu 83
Kategorie Semináře
 

Popis semináře:

Cílem vzdělávacího semináře je vštípit posluchačům základní znalosti a dovednosti, které jsou potřebné v situaci, kdy je správní orgán účastníkem řízení před správním soudem – a to jak v pozici žalovaného (odpůrce) před krajským soudem, tak v pozici stěžovatele před Nejvyšším správním soudem. Současně je cílem semináře seznámit posluchače s tím, co lze udělat pro to, aby správní rozhodnutí (resp. jiný akt správního orgánu) při přezkumu před správním soudem obstálo. Účastníci programu také budou seznamováni s judikaturou správních soudů.
Seminář je primárně směřován vůči úředníkům krajských úřadů a magistrátů územně členěných statutárních měst, ale je vhodný pro celé spektrum úředníků územních samosprávných celků.

OBSAH SEMINÁŘE:


 I. Obecné výklady o správním soudnictví
Prvním vzdělávacím předmětem jsou obecné otázky správního soudnictví. Výklad je věnován organizaci správního soudnictví v obou stupních, tj. na úrovni krajských soudů a na úrovni Nejvyššího správního soudu. Zmíněny jsou postupy vedoucí ke sjednocování judikatury správních soudů – institut rozšířeného senátu, Sbírka rozhodnutí NSS, stanoviska, zásadní usnesení. Diskutována bude i příslušnost a pravomoc soudů s důrazem na pojednání o veřejných subjektivních právech (zde bude vysvětlena existence tzv. konfliktního senátu). Část výkladu bude věnována i historickému vývoji správního soudnictví na českém území a komparaci českého modelu správního soudnictví s modely ostatními.

II. Obecné výklady o řízení před správními soudy
Tento vzdělávací předmět směřuje k pochopení obecných institutů společných různým typům řízení před správními soudy. Výklad se věnuje účastenství před správními soudy, zastoupení, právům a povinnostem účastníků a jejich úkonům. Vzpomenuty budou otázky doručování, zahájení a vedení řízení a formám ukončení řízení. Diskutována bude i problematika nákladů řízení a soudních poplatků. To vše zejm. prizmatem správních orgánů jako účastníků řízení před správními soudy. Bude blíže vzpomenuto, kdo je před správními soudy oprávněn jednat jménem správního orgánu, zda je k tomu potřeba zvláštní kvalifikace a jak v obecné rovině má správní orgán před soudem vystupovat a v jaké formě činit potřebné úkony.

III. Zvláštní typy řízení před správními soudy
V rámci tohoto vzdělávacího předmětu budou probrány ty typy řízení ve správním soudnictví, které jsou z hlediska územních samosprávných celků relevantní. Stranou zájmu tedy zůstane řízení ve věci politických stran a hnutí a spíše okrajově bude pojednáno o kompetenčních žalobách, volebním a referendovém soudnictví. Těžiště tohoto předmětu bude spočívat ve výkladech týkajících se základní triády správního soudnictví (řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu – řízení o tzv. nečinnostní žalobě – řízení o tzv. zásahové žalobě). Nikoliv marginální prostor bude věnován také řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části.I tento vzdělávací předmět bude uzpůsoben tomu, že jde o výklad určený pro orgány, které v těchto typech řízení mohou figurovat prakticky výlučně v pozici žalovaného, resp. odpůrce.

IV. Opravné prostředky ve správním soudnictví
Škálu vzdělávacích předmětů vzdělávacího semináře uzavírá pojednání o opravných prostředcích ve správním soudnictví. Výklad se zde přirozeně soustředí na kasační stížnost. V řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem se totiž původně žalovaný správní orgán může ocitnout ve zcela nové roli – může kasační stížnost sám podat a figurovat v tomto typu řízení v roli stěžovatele. Krom obecného pojednání o kasační stížnosti tak bude pozornost soustředěna na situaci, kdy je právě správní orgán stěžovatelem a jakým způsobem je třeba sepsat kasační stížnost. V tomto ohledu bude reflektována zejm. významná novela soudního řádu správního, která byla provedena zákonem č. 303/2011 Sb. Doplňující výklady se budou dotýkat institutu obnovy řízení ve správním soudnictví.

V průběhu semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam.